V-ați achiziționat un autovehicul din Franța pe care urmează să îl înmatriculați în România SAU doriți să înmatriculați un autovehicul din România în Franța?

Dacă răspunsul este afirmativ, pentru procedurile de înmatriculare va trebui să traduceți actele auto iar Centrul T&B International vă oferă cele mai avantajoase tarife!

În funcție de situația autovehiculului dvs. vă invităm să consultați secțiunea corespunzătoare:

Autovehiculele din Franța au un act asemanător cu certificatul de înmatriculare din România, act în care sunt trecute mai multe date ale mașinii (motor, sasiu, greutate máxima, emisii CO2), act intitulat Carte Grise. În cazul în care mașina este radiată, acest document (Carte Grise) ar trebuie să prezinte o tăietură pe diagonală cu data la care a fost radiată.

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată din Franța, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto:

 • Actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică)
 • Cartea de identitate a vehiculului
 • Talon

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate și legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în străinătate, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public și ulterior apostilate sau supralegalizate.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Conform Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) pentru înmatricularea unui vehicul achiziționat din UE care a mai fost înmatriculat sunt necesare următoarele documente:

 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia;
 3. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare - 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
 4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
  În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora.
  În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
 5. Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului;
 6. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
 7. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie;
  În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.
  În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;
 8. Dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), aceasta trebuie să depună, după caz:
  1. formularul "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată", în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, prevăzut de Ordinul președintelului Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și "Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora;
   SAU
  2. formularul "Certificat”, prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și "Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora.
 9. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 10. Certificatul de autenticitate , al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;
 11. Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 12. Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
 13. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (40 lei - număr la rând sau 85 lei- număr preferențial), se achită la ghișeu odată cu depunerea documentelor.

Pentru alte taxe și tarife click AICI.

Conform Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) pentru înmatricularea unui vehicul achiziționat din România sau dintr-un alt stat UE care NU a fost niciodată înmatriculat sunt necesare următoarele documente:

 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia;
 3. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare - 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
 4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
  În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora.
  În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
 5. Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului;
 6. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
 7. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie;
  În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.
  În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;
 8. Dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), aceasta trebuie să depună, după caz:
  1. formularul "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată", în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, prevăzut de Ordinul președintelului Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și "Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora;
   SAU
  2. formularul "Certificat”, prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și "Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora.
 9. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (40 lei - număr la rând sau 85 lei- număr preferențial), se achită la ghișeu odată cu depunerea documentelor.

Pentru alte taxe și tarife click AICI.

Atunci când achiziționați o mașină din România, în mod normal trebuie să primiți de la vânzătorul mașinii următoarele documente:

 • Cartea de identitate a autovehiculului
 • Certificatul de înmatriculare/Talonul mașinii
 • Factură (dacă vânzătorul este persoană juridică) sau Contract de vânzare-cumpărare (dacă vânzătorul este persoană fizică)

Pentru înmatricularea în Franța a unei mașini achiziționate din România, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto:

 • Actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică)
 • Cartea de identitate a autovehiculului
 • Certificatul de înmatriculare/Talonul mașinii

Notă: Dacă mașina este deja înmatriculată în România pe numele dvs. nu este necesar actul de înstrăinare.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate și legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în străinătate, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public și ulterior apostilate sau supralegalizate.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE ACTE AUTO FRANȚA
TRADUCERI LEGALIZATE ACTE AUTO FRANȚA

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ALTE SERVICII OFERITE ÎN CADRUL CENTRULUI DE VIZE ȘI LEGALIZĂRI T&B INTERNATIONAL

În cadrul birourilor noastre se oferă servicii complete de vizare, apostilare/supralegalizare și traducere a actelor oficiale românești pentru a fi folosite în orice stat din lume (acte de stare civilă, acte de studii, acte care atestă calificarea profesională și orice alte tipuri de acte).

Pentru detalii despre procedurile de apostilare sau supralegalizare a actelor oficiale românești, consultați secțiunea LEGALIZĂRI (Apostile/Supralegalizări), utilizând motorul nostru de căutare.

Pentru detalii despre procedurile de avizare a documentelor comerciale și de obținere a certificatelor de origine a mărfurilor și a carnetelor ATA consultați secțiunea acte necesare export.

Pentru detalii despre procedurile de legalizare consultați secțiunea împuternicire auto pentru Turcia.

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs.

Primiți documentele traduse!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cum plătesc?
MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Vă invităm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.