Atât Republica Moldova cât și Letonia sunt state semnatare ale Convenției de la Haga privind suprimarea cerinței de supralegalizare a actelor oficiale străine. Prin urmare, actele emise de autoritățile din Republica Moldova, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Letonia, trebuie să fie certificate cu Apostila de la Haga și traduse în limba letonă (sau engleză dacă această variantă este acceptată de autoritățile locale), dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Urmează să vă deplasați în Letonia unde veți întreprinde diverse formalități pe baza actelor eliberate de autoritățile din Republica Moldova?

În acest caz, pentru ca actele dvs. să fie recunoscute în Letonia trebuie să aibă aplicată APOSTILA (Apostille - Convention de la Haye du 5 Octobre 1961), indiferent că vă deplasați pentru:

 • Muncă în Letonia
 • Afaceri în Letonia
 • Continuarea studiilor în Letonia
 • Încheierea căsătoriei în Letonia
 • Realizarea oricăror altor formalități administrative în Letonia .

Ce trebuie să știți despre Apostilă ?
A.
Ce este Apostila?

Apostila este eliberată de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul altui stat semnatar al Convenției. Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial semnătura, calitatea în care a acționat semnatarul, identitatea sigiliului sau a ștampilei, după caz) pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

B.
Ce autorități aplică Apostila pentru Letonia în Republica Moldova?

În funcție de țara emitentă a actului există o autoritate desemnată pentru aplicarea Apostilei (sau divizate sectorial, în funcție de tipul documentului). În Republica Moldova, se apostilează doar actele emise de autoritățile moldovenești, apostila fiind aplicată de către Direcția Apostilă din cadrul Ministerului Justiției.

Direcția Apostilă din cadrul Ministerului Justiției din Republica Moldova (Chișinău, str. 31 August 1989, nr.82, intrarea din spate) eliberează Apostila pentru următoarele categorii principale de acte oficiale care urmează să producă efecte în Letonia:

 1. Actele de stare civilă emise înainte de 24 februarie 1998 trebuie preschimbate cu altele de tip nou).

 2. Adeverințe privind starea civilă/dovada de celibat în vederea încheierii căsătoriei în străinătate;
 3. Certificate de cazier judiciar, fiscal, auto (rutier) în original;
  • Diplomă de Licență;
  • Diplomă de Master;
  • Diplomă de Doctor (PhD);
  • Diplomă de Studii Postuniversitare;
  • Diplomă de absolvire;
  • Adeverințele de absolvire (cele care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia);
  • Foaia matricolă sau Suplimentul la Diplomă sau Situația școlară (anexa la diploma de studii);
  • Programa analitică (anexă la diploma de studii).

  Notă:

  Pentru a putea fi apostilate este necesar ca acestea să fie însoțite de confirmarea de la instituția de învățământ care a eliberat actul de studiu sau de la Ministerul Educației.

  • Diplomă/Certificat de absolvire 8 clase;
  • Diplomă de absolvire a școlii profesionale;
  • Diplome de bacalaureat;
  • Diplome studii postliceale;
  • Foi matricole, planuri de învățământ etc.;

  Notă: Pentru a putea fi apostilate este necesar ca acestea să fie însoțite de confirmarea de la instituția de învățământ care a eliberat actul de studiu sau de la Ministerul Educației.

 4. Actele de studii eliberate începând cu anul 1992 de către instituțiile de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și Mun. Bender (Transnistria) întocmite pe formulare de model aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ale căror sigilii și ștampile nu conțin simboluri de stat, simboluri ale altor formațiuni de tip statal sau însemne și mențiuni care pot fi asimilare acestora, cu excepția celor ale Republicii Moldova.
 5. Acte privind calificarea/specializarea pentru activitățile profesionale din domeniul medical;
 6. Acte care dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii;
 7. Acte ce au caracer medical (adeverințele și certificatele medicale eliberate de Comisia Centrală pentru examinarea medicală a migranților și Centrul Național de Sănătate Publică/Centrul de profilaxie și combatere SIDA);
 8. Acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu eliberate de Casa Națională de Asigurări Sociale (documentele/adeverințe care atestă stagiul de cotizare, activitatea desfășurată, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate);
 9. Alte acte ale autorităților administrației publice centrale și locale și extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice;
 10. Acte oficiale, eliberate la cererea și pe numele persoanelor fizice și juridice care cad sub inciența art.1 al Convenției de la Haga (Convention de la Haye du 5 octobre 1961);
 11. Actele notariale care emană de la un Notar Public din Republica Moldova;
 12. Acte care emană de la instanțele judecătorești, organe ale procuraturii sau executorii judecătorești din Republica Moldova;
 13. Copiile actelor originale legalizate notarial (cu excepția copiilor după actele notariale);
 14. Traducerile după actele oficiale legalizate notarial.

ATENȚIE!

Dacă actele urmează să fie folosite într-un stat care a formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la Convenţie de la Haga, se va refuza aplicarea Apostilei. În prezent GERMANIA este singurul stat care a formulat obiecții împotriva aderării Rep. Moldova la Convenția de la Haga – prin urmare, actele care urmează să fie folosite în Germania nu se vor apostila la Ministerul Justiției. Acestea trebuie să fie supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și ulterior, pe cale consulară de Ambasada Republicii Federale Germania în Rep. Moldova - Chișinău).

Acte care nu se pot apostila sau care sunt exceptate de la obligativitatea aplicării Apostilei

Există o serie de documente care, fie nu se pot apostila, fie sunt scutite de cerința apostilării în baza unor tratate/convenții bilaterale sau a unor tratate semnatate între mai multe state. Pentru detalii consultați următoarele secțiuni.

 • Acte de identitate, respectiv pașapoarte;
 • Actele originale de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie sau de deces) în format vechi (emise înainte de 24 februarie 1998) – acestea trebuie preschimbate;
 • Documentele întocmite de agenții diplomatici sau consulari ai Republicii Moldova;
 • Documentele administrative care au legătură directă sau o operațiune comercială sau vamală;
 • Adeverințele de angajat eliberate de firme – în aceste cazuri se solicită autorității responsabile din Republica Moldova eliberarea unei adeverințe privind stagiul de cotizare/vechimea în muncă;
 • Diplomele onorifice;
 • Actele emise de alte state. Acestea vor fi apostilate doar în statele emitente.În Republica Moldova se apostilează doar actele emise de autoritățile moldovenești.
Aplicarea apostilei poate fi refuzată dacă:
 • actul urmează să producă efecte pe teritoriul unui stat care nu este membru al Convenţiei sau care a formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la această Convenţie (în prezent GERMANIA este singurul stat care a formulat obiecții împotriva aderării Rep. Moldova la Convenția de la Haga – prin urmare, actele care urmează să fie folosite în Germania trebuie să fie supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și ulterior, pe cale consulară de Ambasada Republicii Federale Germania în Rep. Moldova - Chișinău).
 • textul actului nu este lizibil ca rezultat al deteriorării;
 • actul este completat sau semnat cu creion sau este primit prin intermediul legăturii faximile;
 • actul conţine completări sau corectări neconfirmate oficial;
 • actul nu este susceptibil a fi apostilat;
 • autoritatea responsabilă nu deţine specimentele semnăturilor persoanelor împuternicite şi amprenta sigiliilor sau ştampilelor instituţiilor corespunzătoare.
 • Vă aducem la cunoștință ca Republica Moldova a aderat la Convenția nr.16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 9 septembrie 1976, iar din data de 5/06/2013 extrasele multilingve eliberate de autoritățile moldovenești sunt acceptate fără legalizare sau fără o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la această convenție. În consecință, subliniem faptul că extrasele multilingve NU SE APOSTILEAZĂ, ci se folosesc ca atare în statele care au semnat și ratificat convenția. Vezi lista completă a statelor care au semnat și ratificat Convenția.
  Atenție! Vă informăm că există tendința unor oficii de stare civilă din anumite state semnatare de a nu recunoaște extrasele multilingve sau de a solicita apostila. În această situație, este indicat să îi reamintiți ofițerului de stare civilă faptul că din 2008 Republica Moldova a ratificat Convenția 16 din 8 septembrie 1976 (Convention du 8 septembre 1976 relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil) și să insistați asupra faptului că, în conformitate cu articolul 8 (aliniatul 2) din Convenție, statele membre trebuie să accepte respectivele extrase multilingve fără alte legalizări.

  Notă: Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă sunt utilizate exclusiv în faţa autorităţilor străine din state părţi ale Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

 • Vă aducem la cunoștință că actele eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinatate sunt scutite de la cerinta apostilării, potrivit Convenției europeane privind suprimarea cerinței legalizării pentru documentele întocmite de agenții diplomatici și funcționarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 și ratificată de Republica Moldova la 30.05.2002 (în vigoare de la 31.08.2002). Conform art. 2. alin 1. Prezenta convenție se aplică documentelor întocmite de agenții diplomatici și funcționarii consulari ai unei părți contractante, care acționează în calitatea lor oficială și în exercitarea atribuțiilor lor pe teritoriul oricărui stat, și care urmează să își producă efectele:
  1. fie pe teritoriul altei părți contractante;
  2. fie înaintea unor agenți diplomatici și funcționari consulari ai altei părți contractante, care își exercită atribuțiile pe teritoriul unui stat care nu este parte la prezenta convenție. De asemenea, conform art.2, alin.2, prezenta convenție se aplică certificatelor oficiale, cum ar fi cele care probează înregistrarea unui document sau a faptului că acesta a existat la o anumită dată certă, precum și autentificărilor de semnătură, efectuate de agenții diplomatici și funcționarii consulari cu privire la documente, altele decât cele menționate la alin. 1.
  Lista statelor contractante se poate consulta aici. Consultați textul întreg al Convenției aici.
 • Lista statelor cu care Republica Moldova a încheiat Tratate/Convenții Acorduri de asistență juridică în materia civilă:

  Armenia

  Aerbaidjan

  Belarus

  Cehia (Rep. Cehă)

  Georgia

  Kazahstan

  Kârgâstan

  Letonia

  Lituania

  România

  Rusia (Fed. Rusă)

  Slovacia

  Tadjikistan

  Turkmenistan

  Uzbekistan

  Ucraina

  Ungaria

  Note:

  (1) Chiar dacă acordurile prevăd scutirea de orice legalizare, totuși, actele în limba română trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba țării în care urmează să producă efecte.

  (2) În practică, dacă una dintre țări solicită, trebuie aplicată Apostila. De asemenea, chiar dacă există un acord bilateral în vigoare pentru anumite categorii de acte unele state din lista de mai sus solicită apostilarea.

  Consultați AICI pentru mai multe detalii despre acordurile semnate cu statele din tabel.

Conform Art. 1, alin.3, lit.b din Convenția de la Haga cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine (încheiată la 5 octombrie 1961), „prezenta convenție NU se aplică documentelor administrative care au legătura directă cu o operațiune comercială sau vamală”.

Prin urmare, dacă documentele comerciale urmează să fie folosite în Letonia, originalele trebuie vizate de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), fără a fi necesare alte proceduri suplimentare.

Printre documentele care necesită vizarea în prealabil se regăsesc:

 • Facturile comerciale externe (invoice);
 • Contracte de comerț internațional;
 • Declarațiile de producător;
 • Certificatele de producător;
 • Letter of authorisation;
 • Documentele care însoțesc transportul mărfurilor;
 • Certificatele de calitate;
 • Alte documente comerciale internațional.
Pentru detalii privind procedurile exacte de vizare a documentelor comerciale vă invităm să consultați secțiunea legalizarea documentelor destinate comerțului internațional.
Ce presupune procedura de apostilare?
Pentru respectarea formalităților complete, pașii pentru aplicarea Apostilei pentru Letonia pentru actele eliberate de autoritățile române sunt următorii:
 1. Vizarea actului original, după caz, la autoritățile competente1 - în cazul în care vizarea este necesară (în funcție de tipul documentului): de exemplu pentru apostilarea diplomelor de studii este necesară ca acestea să fie însoțite de confirmarea de la instituția de învățământ care a eliberat actul de studiu sau de la Ministerul Educației)
 2. Aplicarea Apostilei pe actul original la Ministerul Justiției;
 3. Traducerea autorizată a actelor originale apostilate. Traducerea se va realiza în limba letonă (sau engleză dacă această variantă este acceptată de autoritățile locale) de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției;
 4. Legalizarea traducerii de către Notarul Public (încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului autorizat);
 5. Aplicarea Apostilei de către Ministerul Justiției pe actul tradus și legalizat la Notarul Public.

1Actele și documentele care necesită să fie vizate de către autoritățile competente/emitente NU se pot apostila fără obținerea în prealabil a vizei de la autoritățile și instituțiile respective.

Atenție! Actele plastifiate sau degradate NU pot fi apostilate (deoarece nu pot fi verificate elementele de siguranță).


Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

Centrul de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) este primul furnizor de servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume.

De asemenea, în cadrul birourilor noastre se asigură servicii complete de traducere, vizare, apostilare, sau supralegalizare a documentelor care urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă rugăm să aveți în vedere că pentru actele emise de autoritățile din REPUBLICA MOLDOVA care urmează să fie folosite în Letonia putem oferi DOAR servicii de TRADUCERE AUTORIZATĂ ȘI LEGALIZATĂ NOTARIAL. Oferim traduceri autorizate în peste 40 de limbi (traducători autorizați de Ministerul Justiției din România).


TRADUCERI AUTORIZATE ȘI LEGALIZATE ÎN/DIN LIMBA letonă (sau engleză dacă această variantă este acceptată de autoritățile locale)
Ne ocupăm de verificarea, scanarea, printarea, fotocopierea documentelor dvs.
Acestea includ:
 • traducere efectuată de traducător autorizat de Ministerul Justiției;
 • legalizarea traducerii la Notarul Public;
Se va realiza la domiciliu/sediu prin curier rapid (atât în România cât și în Republica Moldova sau orice altă țară). De asemenea, actele pot fi ridicate direct de la birourile noastre dacă așa doriți.
Total: 43 de limbi.

*Pentru aceste limbi trebuie verificată disponibilitatea în prealabil


Notă: Pentru alte limbi care nu se regăsesc în lista de mai sus nu există traducători autorizați în România. Prin partenerii noștri externi putem găsi soluția optimă pentru traducerea documentelor dvs. în orice altă limbă.

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în România, în Republica Moldova sau în orice altă țară, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail iar documentele, prin CURIER. Vom realiza toate procedurile în numele dvs. iar după finalizarea tuturor operațiunilor, traducerile legalizate corespunzător vă vor fi transmise prin CURIER RAPID.

De asemenea, în cazul în care doriți să vă prezentați personal sau prin delegat la birourile noastre pentru depunerea și/sau pentru preluarea documentelor, acest lucru este posibil conform programului de lucru cu publicul.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A ACTELOR PENTRU Letonia ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de toate procedurile de traducere a actelor dvs.

Primiți documentele traduse pentru a fi utilizate în Letonia!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Durata totală depinde de volumul de acte motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Practic, în situații de maximă urgență, putem realiza procedurile pentru dvs. chiar și în 1-2 zile lucrătoare.

Costul total depinde de numărul de documente. Prețul aferent traducerii variază în funcție de numărul de pagini.

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.