Atât România cât și St.Barthelemi sunt state semnatare ale Convenției de la Haga privind suprimarea cerinței de supralegalizare a actelor oficiale străine. Prin urmare, actele emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în St.Barthelemi, trebuie să fie certificate cu Apostila de la Haga și traduse în limba franceză, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Centrul de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) este primul furnizor de servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume.

De asemenea, în cadrul birourilor noastre se asigură servicii complete de traducere, vizare, apostilare, sau supralegalizare a documentelor care urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Urmează să vă deplasați în St.Barthelemi unde veți întreprinde diverse formalități pe baza actelor eliberate de autoritățile din România?

În acest caz, pentru ca actele dvs. să fie recunoscute în St.Barthelemi trebuie să aibă aplicată APOSTILA (Apostille - Convention de la Haye du 5 Octobre 1961), indiferent că vă deplasați pentru:

 • Muncă în St.Barthelemi
 • Afaceri în St.Barthelemi
 • Continuarea studiilor în St.Barthelemi
 • Încheierea căsătoriei în St.Barthelemi
 • Realizarea oricăror altor formalități administrative în St.Barthelemi .

Ce trebuie să știți despre Apostilă ?
A.
Ce este Apostila?

Apostila este eliberată de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul altui stat semnatar al Convenției. Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial semnătura, calitatea în care a acționat semnatarul, identitatea sigiliului sau a ștampilei, după caz) pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

B.
Ce autorități aplică Apostila pentru St.Barthelemi în România?

În funcție de țara emitentă a actului există o autoritate desemnată pentru aplicarea Apostilei (sau divizate sectorial, în funcție de tipul documentului). În România se apostilează doar actele emise de Statul Român, apostila fiind aplicată de către:

 1. Instituția Prefectului;
 2. Tribunale;
 3. Camerele Notarilor Publici (în funcție de tipul documentului).

Instituția Prefectului Municipiului București / Instituția Prefectului din fiecare județ eliberează Apostila pentru următoarele categorii principale de acte oficiale care urmează să producă efecte în St.Barthelemi:

 1. Actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie preschimbate cu altele de tip nou. Preschimbarea se realizează personal sau prin împuternicit la autoritățile competente (Oficiul de Stare Civilă din cadrul Primăriei care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele SAU la Oficiul de Stare Civilă din cadrul Primăriei din localitatea de domiciliu).

  Echipa noastră oferă servicii complete de obținere și legalizare pentru diverse acte de stare civilă. Pentru mai multe detalii, consultați paginile noastre dedicate

  Notă: Actele de stare civilă pot fi apostilate la Prefectura București sau Ilfov indiferent de județul în care acestea au fost obținute.

 2. Extrase de pe actele de stare civilă, certificate de divorț obținut pe cale administrativă;
 3. Acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
 4. Eliberate de Oficial de Stare Civilă unde a fost înregistrată nașterea sau la Oficiul de Stare Civilă din localitatea de domiciliu.

  Pentru detalii legate de obținerea acestui document puteți consulta pagina noastră dedicată obținerii certificatului de celibat din România.

  Notă: Certificatele de stare civilă/celibat pot fi apostilate la Prefectura București sau Ilfov indiferent de județul în care acestea au fost obținute.

 5. Acte care atestă componența familiei eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor (Certificate/Adeverințe/Atestate);
 6. Certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei române sau statutul juridic față de statul român eliberate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
  • Cazierul judiciar se eliberează de către orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar. Atenție! Nu se pot supralegaliza cazierele judiciare mai vechi de 6 luni.
  • Cazierul fiscal se solicită la Administrația Finanțelor Publice de care aparțineți.
  • Cazierul auto se solicită la Serviciul Poliției Rutiere de care aparțineți.

  Pentru detalii legate de obținerea cazierului judiciar puteți consulta pagina noastră dedicată obținerii cazierului judiciar din România.

  Notă: Certificatele de stare civilă/celibat pot fi apostilate la Prefectura București sau Ilfov indiferent de județul în care acestea au fost obținute.

  • Diplomă de Licență;
  • Diplomă de Master;
  • Diplomă de Doctor (PhD);
  • Diplomă de Studii Postuniversitare;
  • Diplomă de absolvire;
  • Adeverințele de absolvire (cele care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia);
  • Foaia matricolă sau Suplimentul la Diplomă sau Situația școlară (anexa la diploma de studii);
  • Programa analitică (anexă la diploma de studii);
  • Certificatul de pregătire didactică (modulul psihopedagogic);
  • Adeverință pentru rezultatele obținute la examenul de licență;
  • Adeverință de finalizare a studiilor;
  • Certificat an pregătitor;
  • Adeverință care atestă calitatea de student (inclusiv documente care atestă calitatea de școlarizat pe teritoriul României, pentru cetățenii străini);
  • Atestate de echivalare a studiilor;
  • Adeverințe (prin care se atestă calificarea profesională redactată în română și în limba engleză etc.).;

  Note:

  (1) Pentru a putea fi apostilate este necesară vizarea în prealabil a actelor de către Ministerul Educației Naționale (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor – CNRED, București).

  (2) Pentru vizarea actului de studii la CNRED (Ministerul Educației) este necesar să se prezinte Adeverința de Autenticitate (în original) eliberată, la cerere, de universitatea care a emis actul de studii (acestea sunt eliberate, în general, de Biroul Acte de Studii din cadrul universității). Cu titlu de excepție, pentru adeverințele de absolvire nu este necesară prezentarea unei Adeverințe de Autenticitate.

  (3) În atenția cetățenilor străini! Adeverința de autenticitate necesară în vederea vizării actelor de către CNRED trebuie să conțină și numărul documentului prin care au fost acceptați la studii de Ministerul Educației Naționale (Letter of acceptance/Ordin de Ministru sau Adeverință de recunoaștere a studiilor, după caz). Dacă adeverința nu conține acest număr, se va prezenta o copie simplă după unul din următoarele documente: (a) Copie după scrisoarea de acceptare la studii; (b) Copie după Ordinul de Ministru; (c) Copie după adeverința de recunoaștere a studiilor; (d) Copie după diploma care atestă absolvirea liceului în România. Dacă în suplimentul la diplomă este trecut numărul documentului prin care au fost acceptați la studii, prezentarea copiei acestui document (cel de acceptare la studii) nu mai este necesară.

  (4) Actele emise de instituțiile de învățământ din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) – Certificate, Adeverințe etc. vor fi vizate de Ministerele respective.

  • Diplomă/Certificat de absolvire 8 clase (pot avea denumiri diferite în funcție de anul absolvirii);
  • Diplomă de absolvire a învățământului obligatoriu de 10 ani;
  • Diplomă de absolvire a școlii profesionale (de minim 3 ani);
  • Diplome de bacalaureat;
  • Diplome studii postliceale;
  • Foi matricole, planuri de învățământ etc.;

  Notă: Pentru a putea fi apostilate este necesară vizarea în prealabil a actelor de către Inspectoratul Școlar pe raza căruia se află unitatea emitentă. Pentru vizarea actului de studii la Inspectoratul Școlar este necesar să se prezinte Adeverința de Autenticitate (în original) eliberată, la cerere, de unitatea de învățământ care a emis actul de studii.

  • Certificate de membru (medic cu formare de bază și medic specialist / medic dentist și medic dentist specialist / farmacist și farmacist specialist) eliberate, după caz, de Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentiști, Colegiul Farmaciștilor;;
  • Certificate de membru emise de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
  • Certificate de conformitate eliberate de Ministerul Sănătății – Direcțiile de Sănătate Publică;
  • Certificat profesional curent;
  • Adeverințe de confirmare;
  • Adeverințe de rezident;
  • Adeverință privind stagiile efectuate;
  • Atestat de studii complementare etc.;
  • Recomandari necesare recunoașterii titlurilor de calificare dobândite în România în profesii din domeniul medical etc.;
  • Atestate de liberă practică (eliberate de Colegiul Psihologilor, de Ordinul Tehnicienilor Dentari etc.);
  • Certificat de calificare profesională – Infirmier - cu antet Ministerul Muncii, Ministerul Educației și ANC.
  • Certificat de conformitate (certificatele sunt emise de Colegiul Medicilor Veterinari);
  • Atestat de liberă practică etc..
 7. Actele care atestă profesia de Arhitect;
 8. Prin calificare obţinută în România în afara sistemului naţional de învăţământ se înţelege:
  1. formarea profesională continuă efectuată în întreprinderi şi/sau în centre de formare ale ministerelor care eliberau şi certificatele de calificare, până în decembrie 1989;
  2. absolvirea programelor de formare profesională organizate de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar ulterior de către agenţiile de ocupare a forţei de muncă ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, fie prin centrele proprii, fie prin asistenţă metodologică (în intervalul 1990-decembrie 2003);
  3. absolvirea programelor de formare profesională organizate de furnizori de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii şi finalizate cu certificate de calificare/absolvire, începând cu luna ianuarie 2004;
  4. evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale în centre de evaluare a competenţelor, autorizate conform legii şi finalizate cu un certificat de competente profesionale.
  Tipuri de acte:
  • Certificat/diplomă de absolvire;
  • Certificat de calificare profesională;
  • Certificat de competențe profesionale;
  • Atestat privind calificarea – pregătirea și experienta profesională;
  • Certificate de atestare (tehnico-profesională etc.);
  • Certificate de pregătire profesională;
  • Adeverințe care atestă calificarea.
  Pentru a putea fi apostilate este necesară vizarea în prealabil a actului de către autoritatea coordinatoare, după cum urmează:
  • Certificatele de Calificare și Absolvire emise până în 1989 și între anii 1990 și 2003 se vor viza la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă;
  • Certificatele de Calificare și Absolvire emise începând cu luna ianuarie 2004 se vor viza de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților care își desfășoară activitatea în cadrul Agențiilor de Plăți și Inspecție Socială;
  • Certificatele de competente profesionale eliberate de centrele de evaluare autorizate de Consiliul Național al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (cu sigla CNCFPA – instituție actualmente desființată) sau de Consiliul pentru standarde Ocupaționale și Atestare (cu sigla C.O.S.A) sau Certificatele de Competențe profesionale cu sigla ANC se vor viza de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC – București) subordonată Ministerului Educației Naționale.
 9. Notă: Eliberate de Autoritatea Navală Română. Pentru a putea fi apostilate este necesară vizarea în prealabil a actului de către Directia competentă din cadrul Ministerului Transporturilor.

  • Adeverințe/certificate medicale;
  • Certificate de concediu medical;
  • Dovada de vaccinare / aviz epidemiologic;
  • Referate medicale/recomandări;
  • Autorizații de liberă practică;
  • Certificate de încadrare în grad de handicap;
  • Buletine de analize medicale și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private acreditate etc..

  Notă: Pentru a putea fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe este necesară vizarea în prealabil a actului medical de către Ministerul Sănătății -Direcțiile de Sănătate Publică.

  • Adeverințe privind stagiul de cotizare și a punctajului mediu, realizat de asigurații sistemului public de pensii din România;
  • Adeverințe prin care se atestă activitatea desfașurată, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.
  • Certificat de rezidență fiscală (pentru evitarea dublei impuneri);
  • Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale;
  • Adeverințe de venit etc..
 10. Brevete de turism eliberate de Ministerul Turismului:
  • Brevet de Turism - Manager în activitatea de turism;
  • Brevet de Turism - Director de agenţie de turism;
  • Brevet de Turism - Director de hotel;
  • Brevet de Turism - Director de restaurant;
  • Brevet de Turism - Cabanier.
 11. Certificate de traducător eliberate de Ministerul Culturii / Autorizații de traducător eliberate de Ministerul Justiției;
 12. Atestate pentru artiștii liber profesioniști eliberate de Ministerul Culturii;
  • Atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
  • Autorizație (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
  • Aviz (de exercitare a profesiei de asistent social etc.);
  • Decizie (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
  • Dispoziție (privind numirea unui curator/tutore etc.);
  • Hotărâre (privind plasamentul copilului);
  • Licența (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
  • Permis (de armă, de vânătoare etc.)..
 13. Extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă:
  • exactitatea sau realitatea unui fapt;
  • se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naționale sau acte privind calitatea de titular de alocație pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulație, la exercițiul drepturilor electorale, la calitatea de șomer etc.), eliberate în temeiul legii.
 14. Pentru a putea fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe este necesară vizarea în prealabil la Ministerul Culturii şi Identității Naționale, respectiv, Directia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti şi Direcţiile judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Național.

Pentru lista detaliată de acte oficiale care se apostilează la Instituția Prefectului consultați secțiunea – Categorii de acte pentru care se eliberează apostila de către Instituția Prefectului și instituțiile implicate.

Tribunalele sunt competente să aplice Apostila pentru St.Barthelemi pe documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcționar al unei jurisdicții a statului, inclusiv cele care emană de la Ministerul Public (Parchete), de la un grefier sau de la un executor judecătoresc. În această categorie intră următoarele acte:
 1. Hotărâri definitive și irevocabile, sentințe judecătorești, decizii ale instanțelor de judecată. Acestea trebuie să fie legalizate de instanța care le-a pronunțat, semnate cu numele în clar – numele complet și calitatea semnatarului (președinte, vicepreședinte, grefier, după caz) și să poarte denumirea și ștampila emitentului/președintelui (nu ștampila de arhivar sau de registratură);
 2. Copiile hotărârilor judecătorești emise de instanțe (se apostilează doar copia după hotărârea judecătorească eliberată de instanță);
 3. Actele originale emise de Ministerul Public – Parchete;
 4. Actele emise de executorul judecătoresc;
 5. Actele originale emise de Oficiul Registrului Comerțului (Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale, Certificat Constatator etc.). În vederea apostilării încheierilor/rezoluțiilor eliberate de Oficiul Registrului Comerțului este necesar ca acestea să fie legalizate, să poarte mențiunea „definitivă” și ștampila rotundă a Oficiului Registrului Comerțului. De asemenea, este necesar ca, alături de semnătură, să fie specificat în clar numele și prenumele referentului care efectuează legalizarea încheierii;
 6. Declarațiile oficiale, cum ar fi: cele privind mențiuni de înregistrare, viza de investire cu data certă și legalizări de semnătură, depuse pe un act sub semnătură privată.

Apostila este aplicată de Tribunale pentru documentele care emană de la autoritățile/funcționarii statului din raza lor de competență, după cum urmează:

 • Tribunalul București aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Înalta Curte de Casație și Justiție
  • Curtea de Apel București
  • Tribunalul București
  • Judecătorii:
   • Judecatoria Sectorului 1
   • Judecatoria Sectorului 2
   • Judecatoria Sectorului 3
   • Judecatoria Sectorului 4
   • Judecatoria Sectorului 5
   • Judecatoria Sectorului 6
  • Ministerul Public – Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul București
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului București
 • Tribunalul Alba aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Alba Iulia
  • Tribunalul Alba
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Alba Iulia
   • Judecătoria Aiud
   • Judecătoria Blaj
   • Judecătoria Câmpeni
   • Judecătoria Câmpeni
   • Judecătoria Sebeș
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Alba
 • Tribunalul Arad aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Arad
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Arad
   • Judecătoria Ineu
   • Judecătoria Lipova
   • Judecătoria Gurahonț
   • Judecătoria Chișineu Criș
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonț
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Chișineu Criș
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Arad
 • Tribunalul Argeș aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Pitești
  • Tribunalul Argeș
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Pitești
   • Judecătoria Câmpulung
   • Judecătoria Curtea de Argeș
   • Judecătoria Costești
   • Judecătoria Topoloveni
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Costești
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Argeș
 • Tribunalul Bacău aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Bacău
  • Tribunalul Bacău
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Bacău
   • Judecătoria Onești
   • Judecătoria Moinești
   • Judecătoria Buhuși
   • Judecătria Podu Turcului
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Onești
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuși
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu Turcului
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Bacău
 • Tribunalul Bihor aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Oradea
  • Tribunalul Oradea
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Oradea
   • Judecătoria Beiuș
   • Judecătoria Aleșd
   • Judecătoria Marghita
   • Judecătoria Salonta
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Bihor
 • Tribunalul Bistrița-Năsăud aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Bistrița
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Bistrița
   • Judecătoria Năsăud
   • Judecătoria Beclean
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Bistrița-Năsăud
 • Tribunalul Botoșani aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Botoșani
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Botoșani
   • Judecătoria Darabani
   • Judecătoria Dorohoi
   • Judecătoria Săveni
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Botoșani
 • Tribunalul Brăila aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Brăila
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Brăila
   • Judecătoria Făurei
   • Judecătoria Însurăței
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Însurăței
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Băila
 • Tribunalul Brașov aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Brașov
  • Tribunalul Brașov
  • Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Brașov
   • Judecătoria Făgăraș
   • Judecătoria Rupea
   • Judecătoria Zărnești
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Brașov
 • Tribunalul Buzău aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Buzău
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Buzău
   • Judecătoria Râmnicu Sărat
   • Judecătoria Pătârlagele
   • Judecătoria Pogoanele
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Buzău
 • Tribunalul Călărași aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Călărași
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Călărași
   • Judecătoria Oltenița
   • Judecătoria Lehliu Gară
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalului Călărași
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Călărași
 • Tribunalul Caraș-Severin aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Caraș-Severin
  • Judecătorii:Â
   • Judecătoria Reșita
   • Judecătoria Caransebeș
   • Judecătoria Oravița
   • Judecătoria Moldova Nouă
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Careș-Severin
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Caraș-Severin
 • Tribunalul Cluj aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Cluj-Napoca
  • Tribunalul Cluj
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Cluj-Napoca
   • Judecătoria Gherla
   • Judecătoria Huedin
   • Judecătoria Turda
   • Judecătoria Dej
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Cluj
 • Tribunalul Constanța aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Constanța
  • Tribunalul Constanța
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Constanța
   • Judecătoria Medgidia
   • Judecătoria Mangalia
   • Judecătoria Hârșova
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Constanța
 • Tribunalul Covasna aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Covasna
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Sf. Gheorghe
   • Judecătoria Tg. Secuiesc
   • Judecătoria Întorsura Buzăului
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Covasna
 • Tribunalul Dâmbovița aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Dâmbovița
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Târgoviște
   • Judecătoria Găești
   • Judecătoria Pucioasa
   • Judecătoria Moreni
   • Judecătoria Răcari
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Dâmbovița
 • Tribunalul Dolj aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Craiova
  • Tribunalul Dolj
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Craiova
   • Judecătoria Băilești
   • Judecătoria Calafat
   • Judecătoria Segarcea
   • Judecătoria Filiași
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Filiași
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Dolj
 • Tribunalul Galați aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Galați
  • Tribunalul Galați
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Galați
   • Judecătoria Tecuci
   • Judecătoria Târgu-Bujor
   • Judecătoria Liești
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Bujor
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Liești
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Galați
 • Tribunalul Giurgiu aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Giurgiu
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Giurgiu
   • Judecătoria Bolintin-Vale
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalului Giurgiu
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Giurgiu
 • Tribunalul Gorj aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Gorj
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Târgu Jiu
   • Judecătoria Târgu Cărbunești
   • Judecătoria Novaci
   • Judecătoria Motru
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Jiu
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbunești
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Gorj
 • Tribunalul Harghita aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Harghita
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Miercurea Ciuc
   • Judecătoria Odorheiu Secuiesc
   • Judecătoria Toplița
   • Judecătoria Gheorgheni
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea -Ciuc
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Toplița
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Harghita
 • Tribunalul Hunedoara aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Hunedoara
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Deva
   • Judecătoria Petroșani
   • Judecătoria Hunedoara
   • Judecătoria Brad
   • Judecătoria Orăștie
   • Judecătoria Hațeg
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăștie
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Hațeg
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Hunedoara
 • Tribunalul Ialomița aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Ialomița
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Slobozia
   • Judecătoria Urziceni
   • Judecătoria Fetești
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalului Ialomița
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Ialomița
 • Tribunalul Iași aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Iași
  • Tribunalul Iași
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Iași
   • Judecătoria Pașcani
   • Judecătoria Hârlau
   • Judecătoria Răducăneni
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Iași
 • Tribunalul Ilfov aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Ilfov
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Buftea
   • Judecătoria Cornetu
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Ilfov
 • Tribunalul Maramureș aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Maramureș
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Baia Mare
   • Judecătoria Vișeu de Sus
   • Judecătoria Tg. Lăpuș
   • Judecătoria Dragomirești
   • Judecătoria Sighetu Marmației
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Lăpuș
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Dragomirești
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Maramureș
 • Tribunalul Mehedinți aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Mehedinți
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Drobeta Turnu Severin
   • Judecătoria Strehaia
   • Judecătoria Vânju Mare
   • Judecătoria Orșova
   • Judecătoria Baia de Aramă
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Orșova
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Mehedinți
 • Tribunalul Mureș aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Târgu Mureș
  • Tribunalul Mureș
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Târgu Mureș
   • Judecătoria Luduș
   • Judecătoria Târnâveni
   • Judecătoria Sighișoara
   • Judecătoria Reghin
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Tg.Mureș
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Mureș
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Mureș
 • Tribunalul Neamț aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Neamț
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Piatra Neamț
   • Judecătoria Roman
   • Judecătoria Tg. Neamț
   • Judecătoria Bicaz
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Neamț
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Neamț
 • Tribunalul Olt aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Olt
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Slatina
   • Judecătoria Caracal
   • Judecătoria Corabia
   • Judecătoria Balș
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Olt
 • Tribunalul Prahova aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Ploiești
  • Tribunalul Prahova
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Ploiești
   • Judecătoria Mizil
   • Judecătoria Câmpina
   • Judecătoria Sinaia
   • Judecătoria Vălenii de Munte
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Prahova
 • Tribunalul Sălaj aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Sălaj
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Zalău
   • Judecătoria Jibou
   • Judecătoria Șimleu Silvaniei
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Sălaj
 • Tribunalul Satu Mare aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Satu Mare
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Satu Mare
   • Judecătoria Carei
   • Judecătoria Negrești Oaș
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Negrești Oaș
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Satu Mare
 • Tribunalul Sibiu aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Sibiu
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Sibiu
   • Judecătoria Mediaș
   • Judecătoria Agnita
   • Judecătoria Săliște
   • Judecătoria Avrig
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Agnita
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Săliște
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului sibiu
 • Tribunalul Suceava aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Suceava
  • Tribunalul Suceava
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Suceava
   • Judecătoria Fălticeni
   • Judecătoria Rădăuți
   • Judecătoria Vatra Dornei
   • Judecătoria Gura Humorului
   • Judecătoria Câmpulung Moldovenesc
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Suceva
 • Tribunalul Teleorman aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Teleorman
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Alexandria
   • Judecătoria Roșiorii de Vede
   • Judecătoria Turnu Măgurele
   • Judecătoria Videle
   • Judecătoria Zimnicea
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiorii de Vede
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Teleorman
 • Tribunalul Timiș aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Curtea de Apel Timișoara
  • Tribunalul Timiș
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Timișoara
   • Judecătoria Lugoj
   • Judecătoria Sânnicolau Mare
   • Judecătoria Deta
   • Judecătoria Făget
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Făget
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Timiș
 • Tribunalul Tulcea aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Tulcea
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Tulcea
   • Judecătoria Babadag
   • Judecătoria Măcin
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Tulcea
 • Tribunalul Vâlcea aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Vâlcea
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Râmnicu Vâlcea
   • Judecătoria Drăgășani
   • Judecătoria Horezu
   • Judecătoria Brezoi
   • Judecătoria Bălcești
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Vâlcea
 • Tribunalul Vaslui aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Vaslui
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Vaslui
   • Judecătoria Bârlad
   • Judecătoria Huși
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Vaslui
 • Tribunalul Vrancea aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru documentele care emană de la:
  • Tribunalul Vrancea
  • Judecătorii:
   • Judecătoria Focșani
   • Judecătoria Panciu
   • Judecătoria Adjud
  • Ministerul Public-Parchete:
   • Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu
   • Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud
  • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea
  • Executorii Judecătorești din raza de competență a Tribunalului Vrancea
 • Traduceri autorizate (cu ștampila și semnătura traducătorului) și legalizate de un notar public
 • Copii legalizate la Notariat de pe actele originale
 • Acte notariale originale (înscrisuri autentice, declarații, procuri, înscrisuri sub semnătură privată cu dată certă etc.)
Notă: Actele notariale originale și copiile legalizate la Notariat se vor apostila de către Camera Notarilor Publici de pe lângă Curtea de Apel din circumscripția căreia face parte Notariatul unde au fost autentificate (notarizate) documentele.
 • Camera Notarilor Publici București aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din București sau din județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Ialomița și Călărași;
 • Camera Notarilor Publici Alba Iulia aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Alba, Hunedoara și Sibiu;
 • Camera Notarilor Publici Bacău aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Bacău și Neamț;
 • Camera Notarilor Publici Brașov aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Brașov și Covasna;
 • Camera Notarilor Publici Cluj aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj;
 • Camera Notarilor Publici Constanța aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Constanța și Tulcea;
 • Camera Notarilor Publici Craiova aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Dolj, Gorj, Olt și Mehedinți;
 • Camera Notarilor Publici Galați aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Galați, Brăila și Vrancea;
 • Camera Notarilor Publici Iași aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Iași și Vaslui;
 • Camera Notarilor Publici Oradea aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Bihor și Satu Mare;
 • Camera Notarilor Publici Pitești aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Argeș și Vâlcea;
 • Camera Notarilor Publici Ploiești aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Prahova, Buzau și Dâmbovița;
 • Camera Notarilor Publici Suceava aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Suceava și Botoșani;
 • Camera Notarilor Publici Târgu Mureș aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Mureș și Harghita;
 • Camera Notarilor Publici Timișoara aplică Apostila pentru St.Barthelemi pentru actele întocmite la un Notariat din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin.
În cazul în care Camerele Notarilor Publici de pe lângă Curțile de Apel din România dețin sedii secundare județene, legalizarea se poate face atât la sediul principal cât și la aceste sedii.
Acte care nu se pot apostila sau care sunt exceptate de la obligativitatea aplicării Apostilei

Există o serie de documente care, fie nu se pot apostila, fie sunt scutite de cerința apostilării în baza unor tratate/convenții bilaterale sau a unor tratate semnatate între mai multe state. Pentru detalii consultați următoarele secțiuni.

 • Acte de identitate, respectiv pașapoarte;
 • Certificatele de înregistrare a rezidenței pe teritoriul României;
 • Actele originale de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie sau de deces) în format vechi (emise înainte de 1998) – acestea trebuie preschimbate;
 • Actele de stare civilă eliberate de misiunile diplomatice sau consulare ale României în străinătate (în cazul acestora se poate realiza o traducere a actelor care ulterior se poate legaliza și apostila);
 • Cazierele judiciare mai vechi de 6 luni;
 • Adeverințele de angajat eliberate de firme – în aceste cazuri se solicită Casei de Pensii eliberarea unei adeverințe privind stagiul de cotizare sau de la ITM – eliberarea unei adeverințe cu informații extrase din baza de date a registrelor de evidență a salariaților;
 • Adeverința de grad/definitivat în cazul profesorilor (deoarece sunt calificări și se folosesc doar pe teritoriul României). Pentru utilizarea în străinătate (în UE) se va solicita Adeverința de Conformitate la Ministerul Educației, conform Directivei UE privind dreptul de a preda în străinătate;
 • Certificatele de absolvire a cursurilor de infirmiere/personal auxiliar sanitar eliberate de OAMGMAMR sau a cursului de infirmiere cu antet Societatea Națională de Cruce Roșie;
 • Certificatele de curs Prim Ajutor sau SORĂ Cruce Roșie cu antet Societatea Națională de Cruce Roșie;
 • Certificatele de competență lingvistică emise de universități (deoarece sunt emise doar ca parte componentă a dosarului pentru examenul de licență);
 • Diplomele onorifice;
 • Adeverințele de asigurat (care înlocuiesc cardul național de asigurări sociale de sănătate);
 • Livrete de familie, livretul militar/adeverința de recrutare;
 • Actele emise de alte state. Acestea vor fi apostilate doar în statele emitente. În România se apostilează doar actele emise de Statul Român.
 • Vă aducem la cunoștință ca România a aderat la Convenția nr.16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 9 septembrie 1976, iar din data de 5/06/2013 extrasele multilingve eliberate de autoritățile române sunt acceptate fără legalizare sau fără o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la această convenție. În consecință, subliniem faptul că extrasele multilingve NU SE APOSTILEAZĂ, ci se folosesc ca atare în statele care au semnat și ratificat convenția. Vezi lista completă a statelor care au semnat și ratificat Convenția.
  Atenție! Vă informăm că există tendința unor oficii de stare civilă din anumite state semnatare de a nu recunoaște extrasele multilingve sau de a solicita apostila. În această situație, este indicat să îi reamintiți ofițerului de stare civilă faptul că din 2013 România a ratificat Convenția 16 din 8 septembrie 1976 (Convention du 8 septembre 1976 relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil) și să insistați asupra faptului că, în conformitate cu articolul 8 (aliniatul 2) din Convenție, statele membre trebuie să accepte respectivele extrase multilingve fără alte legalizări.

  Notă: Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă sunt utilizate exclusiv în faţa autorităţilor străine din state părţi ale Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

 • Pentru detalii privind actele necesare și procedurile care se aplică în cazul exporturilor în St.Barthelemi vă rugăm să consultați secțiunea - acte necesare export St.Barthelemi.

 • Vă aducem la cunoștință că actele eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinatate sunt scutite de la cerinta apostilării, potrivit Convenției europeane privind suprimarea cerinței legalizării pentru documentele întocmite de agenții diplomatici și funcționarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 și ratificată de România prin Legea nr. 114/2011. Conform art. 2. alin 1. Prezenta convenție se aplică documentelor întocmite de agenții diplomatici și funcționarii consulari ai unei părți contractante, care acționează în calitatea lor oficială și în exercitarea atribuțiilor lor pe teritoriul oricărui stat, și care urmează să își producă efectele:
  1. fie pe teritoriul altei părți contractante;
  2. fie înaintea unor agenți diplomatici și funcționari consulari ai altei părți contractante, care își exercită atribuțiile pe teritoriul unui stat care nu este parte la prezenta convenție. De asemenea, conform art.2, alin.2, prezenta convenție se aplică certificatelor oficiale, cum ar fi cele care probează înregistrarea unui document sau a faptului că acesta a existat la o anumită dată certă, precum și autentificărilor de semnătură, efectuate de agenții diplomatici și funcționarii consulari cu privire la documente, altele decât cele menționate la alin. 1.
  Lista statelor contractante se poate consulta aici. Consultați textul întreg al Convenției aici.
 • Lista statelor cu care România a încheiat Tratate/Convenții Acorduri de asistență juridică în materia civilă:

  Albania

  Austria

  Bosnia și Herțegovina

  Bulgaria

  Cehia (Republica Cehă)

  Coreea de Nord (RPDC)

  Croația

  Croația

  Franța

  Macedonia de Nord

  Mongolia

  Muntenegru

  Republica Moldova

  Polonia

  Rusia (Federația Rusă)

  Serbia

  Slovacia

  Slovenia

  Ucraina

  Ungaria

  Note:

  (1) Chiar dacă acordurile prevăd scutirea de orice legalizare, totuși, actele în limba română trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba țării în care urmează să producă efecte.

  (2) În practică, dacă una dintre țări solicită, trebuie aplicată Apostila. De asemenea, chiar dacă există un acord bilateral în vigoare pentru anumite categorii de acte unele state din lista de mai sus solicită apostilarea.

  Consultați documentul atașat pentru mai multe detalii despre acordurile semnate cu statele din tabel.
Ce presupune procedura de apostilare?
Pentru respectarea formalităților complete, pașii pentru aplicarea Apostilei pentru St.Barthelemi pentru actele eliberate de autoritățile române sunt următorii:
 1. Vizarea actului original, după caz, la autoritățile competente1 (în funcție de tipul documentului): Ministerul Educației Naționale2, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Justiției sau alte instituții superioare/coordinatoare, după caz;
 2. Aplicarea Apostilei pe actul original de către instituția competentă (Instituția Prefectului, Tribunal sau Camera Notarilor Publici – în funcție de tipul documentului);
 3. Traducerea autorizată a actelor originale apostilate. Traducerea se va realiza în limba franceză de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției;
 4. Legalizarea traducerii de către Notarul Public (încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului autorizat);
 5. Aplicarea Apostilei de către Camera Notarilor Publici pe actul tradus și legalizat de Notarul Public.

1Actele și documentele care necesită să fie vizate de către autoritățile competente/emitente NU se pot apostila fără obținerea în prealabil a vizei de la autoritățile și instituțiile respective. Consultați cu atenție lista Categorii de acte pentru care se eliberează apostila și instituțiile implicate.

2În cazul diplomelor de studii preuniversitare și universitare pentru vizarea la Ministerul Educației (CNRED -pentru diplomele de studii superioare sau Inspectoratul Școlar - pentru diplomele de studii preuniversitare) se solicită o Adeverință de Autenticitate eliberată de universitatea/unitatea de învățământ care a emis diploma (Biroul Acte de Studii - în cazul universităților și Secretariat - în cazul unităților de învățământ preuniversitar).

Atenție! Actele plastifiate sau degradate NU pot fi apostilate (deoarece nu pot fi verificate elementele de siguranță).


Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

Nu aveți timp pentru toate formalitățile?

Nu sunteți familiarizat cu procedurile privind vizarea, apostilarea și traducerea documentelor care urmeză să fie folosite în St.Barthelemi?

Nu locuiți în România sau nu sunteți din București sau pur și simplu doriți să evitați statul la coadă?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.
Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de vizare, apostilare și traducere a actelor dvs. pentru utilizarea acestora în St.Barthelemi.
Serviciile noastre pot fi complete sau parțiale, în funcție de necesitate, după cum urmează:
Actele pot fi depuse direct la birourile noastre sau transmise prin curier.
În funcție de tipul documentului vă putem reprezenta pentru:
 • Vizarea actelor de studii la Ministerul Educației Naționale (la CNRED – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor SAU la Inspectoratul Școlar, după caz).
  Notă: În cazuri excepționale, dacă nu puteți obține personal Adeverințele de Autenticitate de la universitatea sau instituția de învățământ preuniversitar absolvită vă putem reprezenta la aceste instituții (adeverințele sunt necesare pentru vizarea acelor de studii la CNRED sau Inspectoratul Școlar);
 • Vizarea actelor medicale sau a actelor care atestă calificarea/specializarea/autorizații de liberă practică pentru activitățile profesionale din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, farmaciști etc.) la Ministerul Sănătății (la Direcția de Sănătate Publică sau departamentul responsabil, după caz);
 • Vizarea actelor (certificate/atestate) care dovedesc calificarea/pregătirea în diverse meserii la Ministerul Muncii și Justiției Sociale (la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă SAU la Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților din cadrul Agențiilor de Plăți și Inspecție Socială, după caz);
 • Vizarea certifcatelor de competențe profesionale cu sigla CNCFPA, COSA sau ANC la Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC – București) subordonată Ministerului Educației Naționale;
 • Vizarea actelor la Ministerul Justiției;
 • Vizarea documentelor comerciale destinate comerțului internațional la Camera de Comerț și Industrie a României;
 • Vizarea altor categorii de acte la ministerele/autoritățile competente (Ministerul Transporturilor, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Turismului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale etc.).
Se va realiza pe actele originale la Instituția Prefectului, Tribunal sau Camera Notarilor Publici (în funcție de tipul documentului).
 1. Traducere efectuată de traducător autorizat de Ministerul Justiției;
 2. Legalizarea traducerii la Notarul Public;
 3. Apostilarea traducerii la Camera Notarilor Publici.

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Exemplu:
 • taxa judiciară de timbru pentru apostilarea la Tribunal;
 • taxele percepute de Camera Notarilor Publici pentru apostilarea traducerilor și a actelor notariale – 50 lei+TVA/act;
 • taxa pentru vizarea actelor de studii la Ministerul Educației (CNRED – în cazul actelor de studii superioare) - 50 lei/act;
 • tarifele notariale percepute de Notarul Public pentru încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului autorizat;
 • taxele percepute de Camera de Comerț și Industrie a României pentru avizarea documentelor pentru comerț internațional;
 • orice alte taxe percepute de alte ministere/autorități pentru vizarea actelor, după caz.
Se va realiza la domiciliu/sediu prin curier rapid (în București, la nivel național și internațional). De asemenea, actele pot fi ridicate direct de la birourile noastre dacă așa doriți.

În funcție de competență, după finalizarea formalităților descrise mai sus, vă putem consilia și în anumite aspecte post-procedurale relaționate cu formalitățile din St.Barthelemi, FĂRĂ COSTURI ADIȚIONALE!

Total: 43 de limbi.

*Pentru aceste limbi trebuie verificată disponibilitatea în prealabil


Notă: Pentru alte limbi care nu se regăsesc în lista de mai sus nu există traducători autorizați în România. Prin partenerii noștri externi putem găsi soluția optimă pentru traducerea documentelor dvs. în orice altă limbă.

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail iar documentele, prin CURIER. Vom realiza toate procedurile în numele dvs. iar după finalizarea tuturor operațiunilor, actele originale (vizate și apostilate), precum și traducerile acestora (legalizate și apostilate), vă vor fi transmise prin CURIER RAPID atât în București, cât și în alte localități din România sau din străinătate (în orice țară).

De asemenea, în cazul în care doriți să vă prezentați personal sau prin delegat la birourile noastre pentru depunerea și/sau pentru preluarea documentelor, acest lucru este posibil conform programului de lucru cu publicul.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE APOSTILARE ȘI TRADUCERE A ACTELOR PENTRU St.Barthelemi ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de toate procedurile de traducere, legalizare, vizare și certificare cu Apostilă a actelor dvs.

Primiți documentele apostilate pentru a fi utilizate în St.Barthelemi!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Pentru realizarea tuturor procedurilor în numele dvs. trebuie să ne transmiteți:
 1. Documentele originale care se vor apostila și traduce;
 2. O copie după Cartea de Identitate (sau după Pașaport în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate);
 3. O copie după dovada schimbarii numelui (dacă este cazul) – ex. Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui pe cale administrativă.

Durata totală depinde de volumul de acte, și complexitatea procedurilor, dacă aveți nevoie sau nu de traducere și de limba în care se efectuează aceasta, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că pentru apostilarea actelor originale la Prefectură, Tribunal sau Camera Notarilor Publici (în funcție de tipul documentului) a unui act original care nu necesită vizare în prealabil (ex. actele de stare civilă, cazierele, actele notariale etc.) timpul de procesare este de o zi lucrătoare din momentul primirii documentelor la birourile noastre. Dacă actul necesită vizare în prealabil, se adaugă timpul de procesare necesar pentru această formalitate. Acesta variază în funcție de tipul actului și autoritatea care este responsabilă de vizare (exemplu - de la o zi lucrătoare - în cazul vizării la Ministerul Educației Naționale CNRED) la 1-2 săptămâni (în cazul actelor care necesită vizare la Autoritatea Națională pentru Calificări ANC) sau chiar mai mult în anumite cazuri specifice.

Dacă se dorește și traducerea actelor, se adaugă timpul aferent serviciilor de traducere (minim 1 zi lucrătoare). Durata exactă depinde de limba străină, volumul de lucru și de disponibilitatea traducătorilor. Pentru legalizarea traducerii la Notarul Public și apostilarea acesteia la Camera Notarilor Publici se adaugă, în general, 1 zi lucrătoare.

Exemple – Timpul de procesare estimat pentru serviciilor noastre:

 1. Apostilarea unui certificat de naștere sau a cazierului judiciar (inclusiv traducere):
  Apostilarea actului original la Prefectură (1 zi lucrătoare) + traducerea actului, legalizarea traducerii la Notarul Public, apostilarea traducerii la Camera Notarilor Publici (1-2 zile lucrătoare). TIMP TOTAL: 1-3 zile lucrătoare
 2. Apostilarea unei diplome de studii superioare (inclusiv traducere):
  Vizarea actului original la Ministerul Educației Naționale (CNRED) în baza Adeverinței de Autenticitate (1 zi lucrătoare) + Apostilarea actului original la Prefectură (1 zi lucrătoare) + traducerea actului, legalizarea traducerii la Notarul Public, apostilarea traducerii la Camera Notarilor Publici (1-2 zile lucrătoare). TIMP TOTAL: 2-4 zile lucrătoare

Practic, în situații de maximă urgență, putem realiza procedurile pentru dvs. chiar și în 1-2 zile lucrătoare. Prin urmare, vă stam la dispoziție pentru realizarea tururor formalităților chiar și în regim de urgență, scutindu-vă de tot ceea ce înseamnă birocrație în relațiile cu instituțiile implicate.

Costul total pentru aplicarea Apostilei depinde de numărul de documente și de necesitatea sau nu de vizare a actelor în prealabil. De asemenea, în cazul în care se solicită și traducerea actelor, prețul aferent traducerii variază în funcție de numărul de pagini și limba în care se realizează traducerea.

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)

Plata NU se face anticipat, ci după demararea procedurilor! În momentul transmiterii documentelor către dvs. plata trebuie să fi fost efectuată.

Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.