Taiwan nu este stat semnatar al Convenției de la Haga privind suprimarea cerinței de supralegalizare a actelor oficiale străine. Prin urmare, actele emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Taiwan, trebuie să fie supralegalizate pe cale administrativă și consulară și traduse în limba chineză (mandarină), dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.


Centrul de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) este primul furnizor de servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume.

De asemenea, în cadrul birourilor noastre se asigură servicii complete de traducere, vizare, apostilare, sau supralegalizare a documentelor care urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Urmează să vă deplasați în Taiwan unde veți întreprinde diverse formalități pe baza actelor eliberate de autoritățile din România?

În acest caz, pentru ca actele dvs. să fie recunoscute în Taiwan trebuie să fie supuse procedurilor de supralegalizare pe cale administrativă ierarhică și ulterior pe cale consulară, indiferent că vă deplasați pentru:

 • Muncă în Taiwan
 • Afaceri în Taiwan
 • Continuarea studiilor în Taiwan
 • Încheierea căsătoriei în Taiwan
 • Realizarea oricăror altor formalități administrative în Taiwan .

Ce trebuie să știți despre Supralegalizare?

Supralegalizarea este procedura prin care se atestă faptul ca actul care urmează să fie folosit într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga este un act oficial, veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act. Supralegalizarea nu trebuie confundată cu apostilarea (procedură prin care se atesta veridicitatea unui act care urmează să fie folosit într-un stat semnatar al Convenției de la Haga). Aceasta Convenție s-a încheiat tocmai pentru a suprima cerința supralegalizării pe cale consulară a actelor oficiale străine.

Prin urmare, pentru statele care nu au semnat prezenta Convenție, inclusiv Taiwan, se aplică în continuare cerința supralegalizării pe cale administrativă și consulară. Supralegalizarea pe cale administrativă este supusă procedurii stabilite de statul de origine al actului (în cazul de față România), urmată de supralegalizare efectuată de misiunea diplomatică sau consulară a țării de destinație (Taiwan) acreditată în România.

Procedura de supralegalizare este o procedura complexă iar pașii ce trebuie urmați pentru respectarea formalităților complete pentru actele eliberate de autoritățile române sunt următorii:
 1. Vizarea actului original, după caz, la organul tutelar/ministerele competente1 (în funcție de tipul documentului): Ministerul Educației Naționale2 (CNRED – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Inspectoratul Școlar sau ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări, în funcție de diploma de studii), Ministerul Muncii și Justiției Sociale (Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă sau Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților din cadrul Agențiilor de Plăți și Inspecție Socială), Ministerul Justiției,Ministerul Sănătății (Direcția de Sănătate Publică), Camera Notarilor Publici (pentru actele notariale originale, inclusiv copii legalizate), Camera de Comerț și Industrie a României (pentru documentele comerciale) sau alte autorități/ministere;
 2. Traducerea autorizată a actelor. Traducerea se va realiza în limba chineză (mandarină) de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției;
 3. Legalizarea traducerii de către Notarul Public (încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului autorizat);
 4. Legalizarea semnăturii și ștampilei notarului public de către Camera Notarilor Publici;
 5. Supralegalizarea sigiliului organului tutelar/ministerului care a vizat actul (în cazul actelor originale) și/sau a sigiliului Camerei Notarilor Publici (în cazul traducerilor și actelor notariale) de către Ministerul Afacerilor Externe;
 6. Supralegalizarea finală de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de destinație(Taiwan) acreditată în România.

1Actele și documentele care necesită să fie vizate de către autoritățile competente/emitente NU se pot supralegaliza fără obținerea în prealabil a vizei de la autoritățile și instituțiile respective.

2În cazul diplomelor de studii preuniversitare și universitare pentru vizarea la Ministerul Educației (CNRED -pentru diplomele de studii superioare sau Inspectoratul Școlar - pentru diplomele de studii preuniversitare) se solicită o Adeverință de Autenticitate eliberată de universitatea/unitatea de învățământ care a emis diploma (Biroul Acte de Studii - în cazul universităților și Secretariat - în cazul unităților de învățământ preuniversitar).

Atenție! Actele plastifiate sau degradate NU pot fi apostilate (deoarece nu pot fi verificate elementele de siguranță).


Categorii de acte care pot fi supralegalizate la Ministerul de Externe al României
 1. Actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie preschimbate cu altele de tip nou. Preschimbarea se realizează personal sau prin împuternicit la autoritățile competente (Oficiul de Stare Civilă din cadrul Primăriei care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele SAU la Oficiul de Stare Civilă din cadrul Primăriei din localitatea de domiciliu).

  Echipa noastră oferă servicii complete de obținere și legalizare pentru diverse acte de stare civilă. Pentru mai multe detalii, consultați paginile noastre dedicate

 2. Extrase de pe actele de stare civilă, certificate de divorț obținut pe cale administrativă;
 3. Acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
 4. Eliberate de Oficial de Stare Civilă unde a fost înregistrată nașterea sau la Oficiul de Stare Civilă din localitatea de domiciliu.

  Pentru detalii legate de obținerea acestui document puteți consulta pagina noastră dedicată obținerii certificatului de celibat din România.

 5. Acte care atestă componența familiei eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor (Certificate/Adeverințe/Atestate);
 6. Certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei române sau statutul juridic față de statul român eliberate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
  • Cazierul judiciar se eliberează de către orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar. Atenție! Nu se pot supralegaliza cazierele judiciare mai vechi de 6 luni.
  • Cazierul fiscal se solicită la Administrația Finanțelor Publice de care aparțineți.
  • Cazierul auto se solicită la Serviciul Poliției Rutiere de care aparțineți.

  Pentru detalii legate de obținerea cazierului judiciar puteți consulta pagina noastră dedicată obținerii cazierului judiciar din România.

  • Diplomă de Licență;
  • Diplomă de Master;
  • Diplomă de Doctor (PhD);
  • Diplomă de Studii Postuniversitare;
  • Diplomă de absolvire;
  • Adeverințele de absolvire (cele care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia);
  • Foaia matricolă sau Suplimentul la Diplomă sau Situația școlară (anexa la diploma de studii);
  • Programa analitică (anexă la diploma de studii);
  • Certificatul de pregătire didactică (modulul psihopedagogic);
  • Adeverință pentru rezultatele obținute la examenul de licență;
  • Adeverință de finalizare a studiilor;
  • Certificat an pregătitor;
  • Adeverință care atestă calitatea de student (inclusiv documente care atestă calitatea de școlarizat pe teritoriul României, pentru cetățenii străini);
  • Atestate de echivalare a studiilor;
  • Adeverințe (prin care se atestă calificarea profesională redactată în română și în limba engleză etc.).;

  Note:

  (1) Pentru a putea fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe este necesară vizarea în prealabil a actelor de către Ministerul Educației Naționale (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor – CNRED, București).

  (2) Pentru vizarea actului de studii la CNRED (Ministerul Educației) este necesar să se prezinte Adeverința de Autenticitate (în original) eliberată, la cerere, de universitatea care a emis actul de studii (acestea sunt eliberate, în general, de Biroul Acte de Studii din cadrul universității). Cu titlu de excepție, pentru adeverințele de absolvire nu este necesară prezentarea unei Adeverințe de Autenticitate.

  (3) În atenția cetățenilor străini! Adeverința de autenticitate necesară în vederea vizării actelor de către CNRED trebuie să conțină și numărul documentului prin care au fost acceptați la studii de Ministerul Educației Naționale (Letter of acceptance/Ordin de Ministru sau Adeverință de recunoaștere a studiilor, după caz). Dacă adeverința nu conține acest număr, se va prezenta o copie simplă după unul din următoarele documente: (a) Copie după scrisoarea de acceptare la studii; (b) Copie după Ordinul de Ministru; (c) Copie după adeverința de recunoaștere a studiilor; (d) Copie după diploma care atestă absolvirea liceului în România. Dacă în suplimentul la diplomă este trecut numărul documentului prin care au fost acceptați la studii, prezentarea copiei acestui document (cel de acceptare la studii) nu mai este necesară.

  (4) Actele emise de instituțiile de învățământ din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) – Certificate, Adeverințe etc. vor fi vizate de Ministerele respective.

  • Diplomă/Certificat de absolvire 8 clase (pot avea denumiri diferite în funcție de anul absolvirii);
  • Diplomă de absolvire a învățământului obligatoriu de 10 ani;
  • Diplomă de absolvire a școlii profesionale (de minim 3 ani);
  • Diplome de bacalaureat;
  • Diplome studii postliceale;
  • Foi matricole, planuri de învățământ etc.;

  Notă: Pentru a putea fi apostilate este necesară vizarea în prealabil a actelor de către Inspectoratul Școlar pe raza căruia se află unitatea emitentă. Pentru vizarea actului de studii la Inspectoratul Școlar este necesar să se prezinte Adeverința de Autenticitate (în original) eliberată, la cerere, de unitatea de învățământ care a emis actul de studii.

  • Certificate de membru (medic cu formare de bază și medic specialist / medic dentist și medic dentist specialist / farmacist și farmacist specialist) eliberate, după caz, de Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentiști, Colegiul Farmaciștilor;;
  • Certificate de membru emise de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
  • Certificate de conformitate eliberate de Ministerul Sănătății – Direcțiile de Sănătate Publică;
  • Certificat profesional curent;
  • Adeverințe de confirmare;
  • Adeverințe de rezident;
  • Adeverință privind stagiile efectuate;
  • Atestat de studii complementare etc.;
  • Recomandari necesare recunoașterii titlurilor de calificare dobândite în România în profesii din domeniul medical etc.;
  • Atestate de liberă practică (eliberate de Colegiul Psihologilor, de Ordinul Tehnicienilor Dentari etc.);
  • Certificat de calificare profesională – Infirmier - cu antet Ministerul Muncii, Ministerul Educației și ANC.

  Notă: Pentru a putea fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe este necesară vizarea în prealabil a actelor de către direcția responsabilă din cadrul Ministerului Sănătății.

  • Certificat de conformitate (certificatele sunt emise de Colegiul Medicilor Veterinari);
  • Atestat de liberă practică etc..

  Notă: Pentru a putea fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe este necesară vizarea în prealabil de Colegiul Medicilor Veterinari din România – București.

 7. Notă: Pentru a putea fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe este necesară vizarea în prealabil de OAR – Ordinul Arhitecților din România.

 8. Prin calificare obţinută în România în afara sistemului naţional de învăţământ se înţelege:
  1. formarea profesională continuă efectuată în întreprinderi şi/sau în centre de formare ale ministerelor care eliberau şi certificatele de calificare, până în decembrie 1989;
  2. absolvirea programelor de formare profesională organizate de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar ulterior de către agenţiile de ocupare a forţei de muncă ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, fie prin centrele proprii, fie prin asistenţă metodologică (în intervalul 1990-decembrie 2003);
  3. absolvirea programelor de formare profesională organizate de furnizori de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii şi finalizate cu certificate de calificare/absolvire, începând cu luna ianuarie 2004;
  4. evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale în centre de evaluare a competenţelor, autorizate conform legii şi finalizate cu un certificat de competente profesionale.
  Tipuri de acte:
  • Certificat/diplomă de absolvire;
  • Certificat de calificare profesională;
  • Certificat de competențe profesionale;
  • Atestat privind calificarea – pregătirea și experienta profesională;
  • Certificate de atestare (tehnico-profesională etc.);
  • Certificate de pregătire profesională;
  • Adeverințe care atestă calificarea.
  Pentru a putea fi apostilate este necesară vizarea în prealabil a actului de către autoritatea coordinatoare, după cum urmează:
  • Certificatele de Calificare și Absolvire emise până în 1989 și între anii 1990 și 2003 se vor viza la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă;
  • Certificatele de Calificare și Absolvire emise începând cu luna ianuarie 2004 se vor viza de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților care își desfășoară activitatea în cadrul Agențiilor de Plăți și Inspecție Socială;
  • Certificatele de competente profesionale eliberate de centrele de evaluare autorizate de Consiliul Național al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (cu sigla CNCFPA – instituție actualmente desființată) sau de Consiliul pentru standarde Ocupaționale și Atestare (cu sigla C.O.S.A) sau Certificatele de Competențe profesionale cu sigla ANC se vor viza de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC – București) subordonată Ministerului Educației Naționale.
 9. Notă: Eliberate de Autoritatea Navală Română. Pentru a putea fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe este necesară vizarea în prealabil a actului de către Directia competentă din cadrul Ministerului Transporturilor.

  • Adeverințe/certificate medicale;
  • Certificate de concediu medical;
  • Dovada de vaccinare / aviz epidemiologic;
  • Referate medicale/recomandări;
  • Autorizații de liberă practică;
  • Certificate de încadrare în grad de handicap;
  • Buletine de analize medicale și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private acreditate etc..

  Notă: Pentru a putea fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe este necesară vizarea în prealabil a actului medical de către Ministerul Sănătății -Direcțiile de Sănătate Publică.

  • Adeverințe privind stagiul de cotizare și a punctajului mediu, realizat de asigurații sistemului public de pensii din România;
  • Adeverințe prin care se atestă activitatea desfașurată, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.
  • Certificat de rezidență fiscală (pentru evitarea dublei impuneri);
  • Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale;
  • Adeverințe de venit etc..
 10. Brevete de turism eliberate de Ministerul Turismului:
  • Brevet de Turism - Manager în activitatea de turism;
  • Brevet de Turism - Director de agenţie de turism;
  • Brevet de Turism - Director de hotel;
  • Brevet de Turism - Director de restaurant;
  • Brevet de Turism - Cabanier.
 11. Certificate de traducător eliberate de Ministerul Culturii / Autorizații de traducător eliberate de Ministerul Justiției;
 12. Atestate pentru artiștii liber profesioniști eliberate de Ministerul Culturii;
  • Atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
  • Autorizație (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
  • Aviz (de exercitare a profesiei de asistent social etc.);
  • Decizie (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
  • Dispoziție (privind numirea unui curator/tutore etc.);
  • Hotărâre (privind plasamentul copilului);
  • Licența (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
  • Permis (de armă, de vânătoare etc.)..
 13. Extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă:
  • exactitatea sau realitatea unui fapt;
  • se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naționale sau acte privind calitatea de titular de alocație pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulație, la exercițiul drepturilor electorale, la calitatea de șomer etc.), eliberate în temeiul legii.
 14. Pentru a putea fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe este necesară vizarea în prealabil la Ministerul Culturii şi Identității Naționale, respectiv, Directia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti şi Direcţiile judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Național.
  • Hotărâri definitive și irevocabile, sentințe judecătorești, decizii ale instanțelor de judecată. Acestea trebuie să fie legalizate de instanța care le-a pronunțat, semnate cu numele în clar – numele complet și calitatea semnatarului (președinte, vicepreședinte, grefier, după caz) și să poarte denumirea și ștampila emitentului/președintelui (nu ștampila de arhivar sau de registratură);
  • Copiile hotărârilor judecătorești emise de instanțe (se apostilează doar copia după hotărârea judecătorească eliberată de instanță);
  • Actele originale emise de Ministerul Public – Parchete;
  • Actele emise de executorul judecătoresc;
  • Actele originale emise de Oficiul Registrului Comerțului (Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale, Certificat Constatator etc.): în vederea supralegalizării încheierilor/rezoluțiilor eliberate de Oficiul Registrului Comerțului este necesar ca acestea să fie legalizate, să poarte mențiunea „definitivă” și ștampila rotundă a Oficiului Registrului Comerțului. De asemenea, este necesar ca, alături de semnătură, să fie specificat în clar numele și prenumele referentului care efectuează legalizarea încheierii.

  Pentru a putea fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe este necesară vizarea în prealabil de către Ministerul Justiției.

 15. Notă: Pentru a putea fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe este necesară vizarea în prealabil a documentelor de către Camera de Comerț și Industrie a României..

  Printre documentele care necesită vizarea în prealabil se regăsesc:

  • Facturile comerciale externe (invoice);
  • Certificate de origine a mărfurilor (document utilizat în comerțul internațional care atestă faptul că bunurile au fost produce într-o anumită țară). Acestea se emit atât pentru exportul românesc direct, cât și pentru programele cu finanțare externă, la nivel național;
  • Exporter registry form;
  • Certificatele Fitosanitare;
  • Certificatele sanitar-veterinare;
  • Declarațiile de producător;
  • Certificatele de producător;
  • Procuri/Letter of authorisation;
  • Conosamente (documentele care însoțesc transportul mărfurilor pe apă/navă);
  • Certificatele de calitate etc.;
  • Alte documente comerciale.
  Pentru detalii privind actele necesare și procedurile de obtinere a certificatelor de origine pentru exportul în Taiwan vă rugăm să consultați secțiunea -acte necesare export Taiwan.
 16. Pentru a putea fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe este necesară supralegalizarea în prealabil a acestora de către Camerele Notarilor Publici în conformitate cu Legea 202/26 nov. 2010, după cum urmează:

  • Camera Notarilor Publici București supralegalizează actele întocmite la un Notariat din București sau din județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Ialomița și Călărași;
  • Camera Notarilor Publici Alba Iulia supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Alba, Hunedoara și Sibiu;
  • Camera Notarilor Publici Bacău supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Bacău și Neamț;
  • Camera Notarilor Publici Brașov supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Brașov și Covasna;
  • Camera Notarilor Publici Cluj supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj;
  • Camera Notarilor Publici Constanța supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Constanța și Tulcea;
  • Camera Notarilor Publici Craiova supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Dolj, Gorj, Olt și Mehedinți;
  • Camera Notarilor Publici Galați supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Galați, Brăila și Vrancea;
  • Camera Notarilor Publici Iași supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Iași și Vaslui;
  • Camera Notarilor Publici Oradea supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Bihor și Satu Mare;
  • Camera Notarilor Publici Pitești supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Argeș și Vâlcea;
  • Camera Notarilor Publici Ploiești supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Prahova, Buzau și Dâmbovița;
  • Camera Notarilor Publici Suceava supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Suceava și Botoșani;
  • Camera Notarilor Publici Târgu Mureș supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Mureș și Harghita;
  • Camera Notarilor Publici Timișoara supralegalizează actele întocmite la un Notariat din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin.
  În cazul în care Camerele Notarilor Publici de pe lângă Curțile de Apel din România dețin sedii secundare județene, legalizarea se poate face atât la sediul principal cât și la aceste sedii.
 17. Pentru a putea fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe este necesară supralegalizarea în prealabil a acestora de către Camera Notarilor Public, în conformitate cu Legea 202/26 nov. 2010.
Acte care nu se pot supralegaliza sau care sunt exceptate de la obligativitatea supralegalizării

Există o serie de acte care, fie nu se pot supralegaliza, fie sunt scutite de cerința supralegalizării în baza unor tratate/convenții bilaterale. Pentru detalii consultați următoarele secțiuni.

 • Acte de identitate, respectiv pașapoarte;
 • Certificatele de înregistrare a rezidenței pe teritoriul României;
 • Actele originale de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie sau de deces) în format vechi (emise înainte de 1998) – acestea trebuie preschimbate;
 • Cazierele judiciare mai vechi de 6 luni;
 • Adeverințele de angajat eliberate de firme – în aceste cazuri se solicită Casei de Pensii eliberarea unei adeverințe privind stagiul de cotizare sau de la ITM – eliberarea unei adeverințe cu informații extrase din baza de date a registrelor de evidență a salariaților;
 • Adeverința de grad/definitivat în cazul profesorilor (deoarece sunt calificări și se folosesc doar pe teritoriul României).
 • Certificatele de absolvire a cursurilor de infirmiere/personal auxiliar sanitar eliberate de OAMGMAMR sau a cursului de infirmiere cu antet Societatea Națională de Cruce Roșie;
 • Certificatele de curs Prim Ajutor sau SORĂ Cruce Roșie cu antet Societatea Națională de Cruce Roșie;
 • Certificatele de competență lingvistică emise de universități (deoarece sunt emise doar ca parte componentă a dosarului pentru examenul de licență);
 • Diplomele onorifice;
 • Adeverințele de asigurat (care înlocuiesc cardul național de asigurări sociale de sănătate);
 • Livrete de familie, livretul militar/adeverința de recrutare.
 • Lista statelor cu care România a încheiat Tratate/Convenții Acorduri de asistență juridică în materia civilă:

  Albania

  Austria

  Bosnia și Herțegovina

  Bulgaria

  Cehia (Republica Cehă)

  Coreea de Nord (RPDC)

  Croația

  Croația

  Franța

  Macedonia de Nord

  Mongolia

  Muntenegru

  Republica Moldova

  Polonia

  Rusia (Federația Rusă)

  Serbia

  Slovacia

  Slovenia

  Ucraina

  Ungaria

  Note:

  (1) Chiar dacă acordurile prevăd scutirea de orice legalizare, totuși, actele în limba română trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba țării în care urmează să producă efecte.

  (2) În practică, dacă una dintre țări solicită, trebuie aplicată Apostila. De asemenea, chiar dacă există un acord bilateral în vigoare pentru anumite categorii de acte unele state din lista de mai sus solicită apostilarea.

  Consultați documentul atașat pentru mai multe detalii despre acordurile semnate cu statele din tabel.
Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

Nu aveți timp pentru toate formalitățile?

Nu sunteți familiarizat cu procedurile privind vizarea, supralegalizarea și traducerea documentelor care urmeză să fie folosite în Taiwan?

Nu locuiți în România sau nu sunteți din București sau pur și simplu doriți să evitați statul la coadă?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.
Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de vizare, supralegalizare și traducere a actelor dvs. pentru utilizarea acestora în Taiwan.
Serviciile noastre pot fi complete sau parțiale, în funcție de necesitate, după cum urmează:
Actele pot fi depuse direct la birourile noastre sau transmise prin curier.
În funcție de tipul documentului vă putem reprezenta pentru:
 • Vizarea actelor de studii la Ministerul Educației Naționale (la CNRED – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor SAU la Inspectoratul Școlar, după caz).
  Notă: În cazuri excepționale, dacă nu puteți obține personal Adeverințele de Autenticitate de la universitatea sau instituția de învățământ preuniversitar absolvită vă putem reprezenta la aceste instituții (adeverințele sunt necesare pentru vizarea acelor de studii la CNRED sau Inspectoratul Școlar);
 • Vizarea actelor medicale sau a actelor care atestă calificarea/specializarea/autorizații de liberă practică pentru activitățile profesionale din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, farmaciști etc.) la Ministerul Sănătății (la Direcția de Sănătate Publică sau departamentul responsabil, după caz);
 • Vizarea actelor (certificate/atestate) care dovedesc calificarea/pregătirea în diverse meserii la Ministerul Muncii și Justiției Sociale (la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă SAU la Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților din cadrul Agențiilor de Plăți și Inspecție Socială, după caz);
 • Vizarea certifcatelor de competențe profesionale cu sigla CNCFPA, COSA sau ANC la Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC – București) subordonată Ministerului Educației Naționale;
 • Vizarea actelor la Ministerul Justiției; (Hotărârilor definitive şi irevocabile, sentinţelor judecătoreşti, deciziilor instanţelor de judecată, inclusiv actele care emană de la Ministerul Public, de la un executor judecătoresc sau de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (certificate de înregistrare, certificate constatatoare etc.)
 • Vizarea actelor notariale la Camera Notarilor Publici; (înscrisuri autentice, declarații, procuri, înscrisuri sub semnatură privată cu dată certă, copii ale actelor originale legalizate de un notar public etc.);
 • Vizarea documentelor comerciale destinate comerțului internațional la Camera de Comerț și Industrie a României;
 • Vizarea altor categorii de acte la ministerele/autoritățile competente (Ministerul Transporturilor, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Turismului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale etc.).
Se va realiza la Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României.
Se va face la ambasada/ consulatul țării de destinație (Taiwan) acreditată în România.
 1. Traducere efectuată de traducător autorizat de Ministerul Justiției;
 2. Legalizarea traducerii la Notarul Public;
 3. Vizarea traducerii legalizate la Camera Notarilor Publici;
 4. Supralegalizarea traducerii vizate de Camera Notarilor Publici la Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
 5. Supralegalizarea finală la misiunea diplomatică sau consulară a statului de destinație.

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați aici secțiunea OBȚINERE VIZĂ Taiwan. Pentru vize pentru alte state utilizați motorul nostru de căutare OBȚINERE VIZE.

Exemplu:
 • taxa judiciară de timbru pentru vizarea la Ministerul Justiției (10 lei/act);
 • taxa pentru vizarea actelor de studii la Ministerul Educației (CNRED – în cazul actelor de studii superioare) - 50 lei/act;
 • taxele percepute de Camera Notarilor Publici pentru vizarea traducerilor și a actelor notariale – 50 lei+TVA/act;
 • tarifele notariale percepute de Notarul Public pentru încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului autorizat;
 • taxele percepute de Camera de Comerț și Industrie a României pentru avizarea documentelor pentru comerț internațional;
 • orice alte taxe percepute de alte ministere/autorități pentru vizarea actelor, după caz.
Se va realiza la domiciliu/sediu prin curier rapid (în București, la nivel național și internațional). De asemenea, actele pot fi ridicate direct de la birourile noastre dacă așa doriți.

În funcție de competență, după finalizarea formalităților descrise mai sus, vă putem consilia și în anumite aspecte post-procedurale relaționate cu formalitățile din Taiwan, FĂRĂ COSTURI ADIȚIONALE!

Total: 43 de limbi.

*Pentru aceste limbi trebuie verificată disponibilitatea în prealabil


Notă: Pentru alte limbi care nu se regăsesc în lista de mai sus nu există traducători autorizați în România. Prin partenerii noștri externi putem găsi soluția optimă pentru traducerea documentelor dvs. în orice altă limbă.

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail iar documentele, prin CURIER. Vom realiza toate procedurile în numele dvs. iar după finalizarea tuturor operațiunilor, actele originale (vizate și apostilate), precum și traducerile acestora (legalizate și apostilate), vă vor fi transmise prin CURIER RAPID atât în București, cât și în alte localități din România sau din străinătate (în orice țară).

De asemenea, în cazul în care doriți să vă prezentați personal sau prin delegat la birourile noastre pentru depunerea și/sau pentru preluarea documentelor, acest lucru este posibil conform programului de lucru cu publicul.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE SUPRALEGALIZARE ȘI TRADUCERE A ACTELOR PENTRU Taiwan ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de toate procedurile de traducere, legalizare, vizare și supralegalizare a actelor dvs.

Primiți documentele supralegalizate pentru a fi utilizate în Taiwan!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Pentru realizarea tuturor procedurilor în numele dvs. trebuie să ne transmiteți:
 1. Documentele originale care se vor supralegaliza și traduce;
 2. O copie după Cartea de Identitate (sau după Pașaport în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate);
 3. O copie după dovada schimbarii numelui (dacă este cazul) – ex. Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui pe cale administrativă.

Durata totală depinde de volumul de acte, și complexitatea procedurilor, dacă aveți nevoie sau nu de traducere și de limba în care se efectuează aceasta, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că pentru supralegalizarea la Ministerul Afacerilor Externe a unui act original care nu necesită vizare în prealabil (ex. actele de stare civilă, cazierele) timpul de procesare este de o zi lucrătoare din momentul primirii documentelor la birourile noastre. Dacă actul necesită vizare în prealabil, se adaugă timpul de procesare necesar pentru această formalitate. Acesta variază în funcție de tipul actului și autoritatea care este responsabilă de vizare (exemplu - de la o zi lucrătoare - în cazul vizării la Ministerul Educației Naționale CNRED) la 1-2 săptămâni (în cazul actelor care necesită vizare la Autoritatea Națională pentru Calificări ANC) sau chiar mai mult în anumite cazuri specifice.

Dacă se dorește și traducerea actelor, se adaugă timpul aferent serviciilor de traducere (minim 1 zi lucrătoare). Durata exactă depinde de limba străină, volumul de lucru și de disponibilitatea traducătorilor. Pentru legalizarea traducerii la Notarul Public, ulterior la Camera Notarilor Publici și supralegalizarea la Ministerul de Externe se mai adaugă, în general 1-2 zile lucrătoare.

Exemple – Timpul de procesare estimat pentru serviciilor noastre:

 1. Supralegalizarea unui certificat de naștere sau a unui cazier judiciar (inclusiv traducere):
  Traducere (1 zi lucrătoare) + legalizarea traducerii la Notarul Public, vizarea traducerii la Camera Notarilor Publici, supralegalizarea actului original și a traducerii la Ministerul Afacerilor Externe (1-2 zile lucrătoare). TIMP TOTAL: 2-3 zile lucrătoare + timpul necesar supralegalizării la Ambasada țării de destinație.
 2. Supralegalizarea unei diplome de studii superioare (inclusiv traducere):
  Vizarea actului original la Ministerul Educației Naționale (CNRED) în baza Adeverinței de Autenticitate (1 zi lucrătoare) + traducerea actului (1 zi lucrătoare) + legalizarea traducerii la Notarul Public, vizarea traducerii la Camera Notarilor Publici, supralegalizarea actului original și a traducerii la Ministerul Afacerilor Externe (1-2 zile lucrătoare). TIMP TOTAL: 3-4 zile lucrătoare + timpul necesar supralegalizării la Ambasada țării de destinație.

Practic, în situații de maximă urgență, putem realiza procedurile pentru dvs. chiar și în 1-2 zile lucrătoare. Prin urmare, vă stam la dispoziție pentru realizarea tururor formalităților chiar și în regim de urgență, scutindu-vă de tot ceea ce înseamnă birocrație în relațiile cu instituțiile implicate.

Costul total pentru realizarea formalităților de supralegalizare depinde de numărul de documente, de necesitatea sau nu de vizare a actelor în prealabil și de țara de destinație (Ambasadele aplicând tarife diferite pentru supralegalizarea actelor).

De asemenea, în cazul în care se solicită și traducerea actelor, prețul aferent traducerii variază în funcție de numărul de pagini și limba în care se realizează traducerea.

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)

Plata NU se face anticipat, ci după demararea procedurilor! În momentul transmiterii documentelor către dvs. plata trebuie să fi fost efectuată.

Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.